ProduktZurück zur Produktliste

A510, A510A, A510H
Produktgruppe: A510, A510A, A510H
Hersteller: Gigaset Communications GmbH
Urkunde: 002-008
Vergabe: 05.09.2014
Produktbild Produkt / Produktfamilie Liefer- und Sachnummer EAN-Nummer Besonderheit Beschreibung
A510 S30852-H2202-B101 4250366814803 black Schnurlostelefon
A510 AM S30852-H2222-B101 4250366814810 black Schnurlostelefon
A510 HSB S30852-H2252-B101 4250366814827 black Schnurlostelefon
A510 DUO L36852-H2202-B101 4250366818955 black Schnurlostelefon
A510 AM DUO L36852-H2222-B101 4250366818962 black Schnurlostelefon
A510 HSB S30852-H2252-B102 4250366819150 white Schnurlostelefon
A510 S30852-H2202-B102 4250366819167 white Schnurlostelefon
A510 AM S30852-H2222-B102 4250366819174 white Schnurlostelefon
A510 DUO L36852-H2202-B102 4250366819181 white Schnurlostelefon
A510 AM DUO L36852-H2222-B102 4250366819198 white Schnurlostelefon
A510 TRIO L36852-H2202-B111 4250366819327 black Schnurlostelefon
A510 AM TRIO L36852-H2222-B111 4250366819334 black Schnurlostelefon
A510 AM TRIO L36852-H2222-B112 4250366819341 white Schnurlostelefon
A510 AM QUATTRO L36852-H2222-B121 4250366825854 black Schnurlostelefon
Prüfzeichen
HTV Logo