ProduktZurück zur Produktliste

A540, A540A,  A540H
Produktgruppe: A540, A540A, A540H
Hersteller: Gigaset Communications GmbH
Urkunde: 002-011
Vergabe: 08.09.2014
Produktbild Produkt / Produktfamilie Liefer- und Sachnummer EAN-Nummer Besonderheit Beschreibung
A540BI HSB S30852-H2651-B101 4250366840536 black Schnurlostelefon
A540BI HSB S30852-H2651-B102 4250366840543 white Schnurlostelefon
A540BI S30852-H2601-B101 4250366840550 anthracite/black Schnurlostelefon
A540 S30852-H2601-B102 4250366840581 white Schnurlostelefon
A540BI AM S30852-H2621-B101 4250366840567 anthracite/black Schnurlostelefon
A540 AM S30852-H2621-B102 4250366840574 white Schnurlostelefon
A540BI DUO L36852-H2601-B101 4250366841069 black Schnurlostelefon
A540 DUO L36852-H2601-B102 4250366841076 white Schnurlostelefon
A540BI TRIO L36852-H2601-B111 4250366841083 black Schnurlostelefon
A540BI AM DUO L36852-H2621-B101 4250366841090 anthracite/black Schnurlostelefon
A540 AM DUO L36852-H2621-B102 4250366841106 white Schnurlostelefon
A540BI AM TRIO L36852-H2621-B111 4250366841113 anthracite/black Schnurlostelefon
A540 AM TRIO L36852-H2621-B112 4250366841120 white Schnurlostelefon
A540BI S30852-H2601-B104 4250366842936 white/grey Schnurlostelefon
A540BI DUO L36852-H2601-B104 4250366842943 white/grey Schnurlostelefon
A540BI AM S30852-H2621-B104 4250366842950 white/grey Schnurlostelefon
A540BI AM DUO L36852-H2621-B104 4250366842967 white/grey Schnurlostelefon
A540BI AM TRIO L36852-H2621-B114 4250366842974 white/grey Schnurlostelefon
Prüfzeichen
HTV Logo