ProduktZurück zur Produktliste

A250A, A250H, A250A Duo, A250A Trio, A250A Quattro
Produktgruppe: A250A, A250H, A250A Duo, A250A Trio, A250A Quattro
Hersteller: Gigaset Communications GmbH
Urkunde: 002-021
Vergabe: 13.12.2016
Produktbild Produkt / Produktfamilie Liefer- und Sachnummer EAN-Nummer Besonderheit Beschreibung
A250 AM S30852-H2732-B101 4250366848273 schwarz Schnurlostelefon
A250 AM DUO L36852-H2732-B101 4250366848280 schwarz Schnurlostelefon
A250 AM Quattro L36852-H2732-B121 4250366848303 schwarz Schnurlostelefon
A250 AM TRIO L36852-H2732-B111 4250366848297 schwarz Schnurlostelefon
Prüfzeichen
HTV Logo